Arts and Designs of Japan
Search for Kunisada (Toyokuni III)

34 prints found:

Thumbnails | Text-only

March Selection, March 2023:
#4 Sawamura Tossho II as Kanagashira Gempei
#5 Nakamura Utaemon IV as Hosaku, Bando Shuka as Shirayu, Seki Sanjuro III as Dainichibo and Ichimura Uzaemon XII as Asamaru
#6 #28 - Nariaiji in Tango Privince
Saien Zenji finding a dead deer to feed Shinno Shonin, the founder of the temple

Kannon Reigenki Saikoku Junrei – Tales of the Miracles of Kannon, Pilgrimage to the Western Provinces
#7 Bando Matataro VI as Koyagashima Kiroku and Bando Kamezo as Settanaoshi Chogo, Seki Sanjuro II as Kajii Shuzen and Bando Hikosaburo V as Akogi Gennojo, and Onoe Kikugoro V as Okoyo
#8 Ichikawa Ebizo V as Kezori Kyuemon
Hamamatsu Station

Tokaido (Tokaido Portraits)
#9 Sawamura Tanosuke III as Kojo
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
#10 (Onoe Kikugoro III) as Yugao
Edo Murasaki Gojuyojo – 54 Chapters of Edo Purple
#11 Ichikawa Monnosuke III as the courtesan Takao IV playing the biwa
Na Ni Takao Mitate Sugata-e – Imaginary Portraits of Actors in the Role of Takao

February Selection, February 2023:
#5 From left, Sawamura Yoshijiro I as the kamuro Midori, Kataoka Gado II as Arakiya Gokyo
#6 From left, Ichikawa Sadanji as Seigen, Kawarazaki Gonjuro as Ushiwaka Denji, Onoe Kikugoro as Sakurahime
#7 Ichikawa Kodanji IV as Daiba no Jinzo and Bando Hikosaburo IV as Itamiya Jubei
Mitate Sanjurokkasen no uchi – A Comparison for the 36 Immortal Poets
#8 Shisen (Ichikawa Danjuro IX) as Akushichibyoe Kagekiyo
Tosei Jihitsu no Kagami - A Mirror of Contemporary Calligraphy

January Selection, January 2023:
#5 Beauty holding sake cup - Nigiyaka so - The Lively Type
Imayo Sanjuni So - 32 Aspects in the Modern Style
#6 Beauty about to write a love letter - Mabu Ga Ariso - The Type with a Secret Lover
Imayo Sanjuni So - 32 Aspects in the Modern Style
#20 Shisen (Ichikawa Danjuro IX) as the ronin DateYosaku
Tosei Jihitsu Kagami
Contemporary Portraits of Actors with Their Own Handwriting
#21 Shikan (Nakamura Shikan IV as Yamagata Osakabenosuke , who is actually Inada Kozo)
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape

December Selection, December 2022:
#5 From the left, Kawarazaki Gonjuro I as Ebizako no Ju, Onoe Kikugoro IV as Omiya Kofuji, Bando Hikosaburo V as Iyami Kingoro, Seki Sanjuro III as Iyami Kincho

November Selection, November 2022:
#2 (Ichikawa Danjuro VIII) as Tokijiro
Mitate Sanjurokkasen no uchi – A Comparison for the 36 Immortal Poets

October Selection, October 2022:
#4 Women preparing to serve food and sake
#5 (Ichikawa Danjuro VIII) as the outlaw/magician Jiraiya and (Ichikawa Kuzo II) as Tomikitaro

September Selection, September 2022:
#3 Bando Takesaburo as Inuzuka Shino Moritaka
Hakkenshi Eimei Kagami - Mirror of the Famous 8 Dog-Heries
#4 Beauty on a boat holding a lantern

August Selection, August 2022:
#5 Courtesan removing her obi
Adesugata Hana no Junishi – Charming Figures, Twelve Flowers
#6 Nakamura Tsuruzo I as Benicho (?) and Iwai Kumesaburo III as Oshichi
The syllable "ki"

Seisho Nanatsu Iroha - 7 Variations of the Iroha (Syllabury)

July Selection, July 2022:
#4 Narumi Station
Beauty making local cloth

53 Parallels for the Tokaido

June Selection, June 2022:
#2 Iwai Kumesaburo II holding a courtier's hat

May Selection, May 2022:
#5 (Ichikawa Danjuro VIII) as the wrestler Nuregami Chogoro
#6 (Ichikawa Danjuro VIII) as Tokijiro and (Bando Shuka) as Urasato
Poems by Sanjoin (left) and Chunagon Asatada (right)

Mitate Sanjurokkasen no uchi – A Comparison for the 36 Immortal Poets

April Selection, April 2022:
#6 Theatrical scene

January Selection, January 2022:
#1 Genji and women viewing cherry blossoms at night
Kigan Niwa no Yozakura - Returning Geese Over the cherry blossoms in the garden at night
#2 Kanadehon Chushingura Volume 3
#3 Arashi Kichisaburo III as Rokuyata
Okabe Station

53 Stations of the Tokaido

December 2021, December 2021:
#6 Mimasu Daigoro IV as Yamamoto Kanuka
Goyu Station

Tokaido (Tokaido Portraits)
#7 Chapter 17 - Eawase (The Picture Game)
Sono Sugata Yukari no Utsushie - Genji Magic Lantern Pictures

Home | About Us | Reference Books | Search by artist:

Arts and Designs of Japan
Peter and Lois Gilder
P.O. Box 22075, San Francisco, CA 94122
Phone: (415) 759-6233
gilder@artsanddesignsjapan.com
http://www.artsanddesignsjapan.com/
 

Member,
Ukiyoe Dealers
Association
of Japan

Ukiyoe Dealers Association of Japan