Arts and Designs of Japan
Search for Kunisada (Toyokuni III)

167 prints found:

Thumbnails | Text-only

January Selection, January 2021:
#11 Gado VIII (Kataoka Gado II = Nizaemon VIII) as Otoshi Yuranosuke
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
#12 Kameyama Station
Matsumoto Koshiro VI as Fujikawa Mizuemon

Tokaido (Tokaido Portraits)
#13 Mishima Station
Segawa Kikunojo V as Osen

Tokaido (Tokaido Portraits)
#14 Ono, between Tsuchiyama Station and Minakuchi Station
Arashi Kichisaburo III as Sadakuro

Tokaido (Tokaido Portraits)
#15 Oiso Station
Ichikawa Uzaemon XII as Juro Sukenari

Tokaido (Tokaido Portraits)
#16 Ishibe Station
Iwai Kumesaburo III as Ohan

Tokaido (Tokaido Portraits)
#17 Moonlight along the banks of the Kamo River at Shijo, one of the famous places in Kyoto
Tokaido
#18 Chokichi climbing a ladder
#19 Takechi Mitsuhide
Bellflower - Amagasaka no Kikyo

Tosei Mitate Sanjurokkasen – Popular Matches for 36 Selected Flowers
#20 Samurai holding a skull

December Selection, December 2020:
#4 Kyoto Station
Nakamura Utaemon IV as the outlaw Ishikawa Goemon

Tokaido (Tokaido Portraits)
#5 Fudesuteyama, between Seki Station and Sakanoshita Station
Nakamura Fukusuke I as Kano Utanosuke

Tokaido (Tokaido Portraits)
#6 Hatake, between Odawara Station and Hakone Station
Tokaido (Tokaido Portraits)
#7 Kameyama Station, version No. 2
Ichikawa Uzaemon XIII as Ishii Hyosuke

Tokaido (Tokaido Portraits)
#8 Yamanaka, between Hakone Station and Mishima Station
Actor as Matano Goro

Tokaido (Tokaido Portraits)
#9 Shisen (Ichikawa Danjuro IX) as the ronin Date Yosaku
Tosei Jihitsu Kagami
Contemporary Portraits of Actors with Their Own Handwriting
#10 Shinsui (Bando Hikosaburo V) as Komatsuya Soshichi
Tosei Jihitsu Kagami
Contemporary Portraits of Actors with Their Own Handwriting
#17 Narumi Station
Woman Making Local Cloth

53 Parallels for the Tokaido

November Selection, November 2020:
#11 Courtesan Reading a Love Letter on a boat at night
#12 Shinsui V (Bando Hikosaburo V) as Onigatake Horaemon
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
#13 Kumesabu (Iwai Kumesaburo III) as Akaboshi Juzaburo
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
#14 Shikan (Nakamura Shikan IV) as Shimobe Chienai, who is actually Kisanta
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
#15 Kawarazaki Gonjuro as Sukeroku
#16 Hakone Station - Iwai Hanshiro VII as Hatsuhana, praying under a waterfall
Tokaido (Tokaido Portraits)
#17 Yamamura, between Shirasuka Station and Futakawa Station
Ichikawa Saruzo I as Yoshitsune

Tokaido (Tokaido Portraits)
#18 Fukuroi Station
Arashi Rikan III as Tadanobu

Tokaido (Tokaido Portraits)
#19 Futakawa Station
Ichikawa Monosuke III as Kofuyu

Tokaido (Tokaido Portraits)
#20 Honjo, between Nissaka Station and Kakegawa Station
Gonpachi reading letter

Tokaido (Tokaido Portraits)
#21 Nakamura Shikan IV as the government official Katsumoto
Sakigake Mitate Togan – 10 Games, Charging Ahead

October Selection, October 2020:
#4 Bando Yasosuke as Hige no Ikyu
#5 (Ichikawa Kuzo II) as Tsukamoto Kitsune (fox), (Bando Shuka) as Chieda Kitsune (fox), (Arashi Kichisaburo II) as Uji Heinosuke, and (Ichikawa Danjuro VIII) as Tatsunami Goro.
#6 Ajisai - Hydrangea
Bando Hikosaburo and Nakamura Tsuruzo

Tosei Rokkasen – Six Contemporary Flowers
#7 #10 - Sumida River - Ichimura Uzaemon XII as the poet Ariwara Narihira
Edo Meisho Zue - Pictures of Famous Places in Edo
#8 (Bando Takesaburo) as Inuzuka Shino Moritaka
Hakkenshi Eimei Kagami - Mirror of the Famous 8 Dog-Heries
#9 Left - Wetnurse Hatsuyo and a woman holding a branch; center - Courtier; right - Shiranuihime (Princess)
#10 Seki Station - Sawamura Sojuro III as Date no Yosaku
Tokaido (Tokaido Portraits)
#11 Sakanoshita Station - Matsumoro Koshiro VI as Jirozo
Tokaido (Tokaido Portraits)
#12 Torigawa, between Kusatsu Station and Otsu Station -
Nakayama Bungoro II as Kana Bohiki

Tokaido (Tokaido Portraits)
#13 Osaka, between Totsuka Station and Fujisawa Station
Onoe Kikujiro II as the Courtesan Osaka

Tokaido (Tokaido Portraits)
#14 Seki Station - Iwai Hanshiro VII as Koman
Tokaido (Tokaido Portraits)
#15 Shikan (Nakamura Shikan IV) as Miho no Tani Kunishun
Tosei Jihitsu Kagami
Contemporary Portraits of Actors with Their Own Handwriting
#16 Shikan (Nakamura Shikan IV) as Kumagai Naozane
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape

September Selection, September 2020:
#14 (Nakamura Fukusuke II) as Iga no Kotaro Asayuki and another actor as the ghost of Iga Takebe no Toshimitsu
#15 Shisen (Ichikawa Danjuro IX) as Tadanobu Rihei
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
#16 Beisho (Ichikawa Kodanji IV) as Arakawa Kurando Hirotsuna
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
#18 Left: (Arashi Rikan III) as Musume Kuzunoha and (Ichikawa Omezo II) as Shinoda no Shoji, Center: (Arashi Rikan III) as Kuzunoha, the fox, Right: (Ichikawa Danjuro VIII) as Abe no Yasuna and (Sawamura Yoshijiro) as Yasuna's son
#19 Onoe Kikugoro IV and Ichikawa Kodanji IV in front of Mt. Fuji as seen from Ryogoku
Toto Fuji Sanjurokkei – 36 Views of Fuji from the Eastern Capital
#20 Yoshida Station - Actor as Fujiya Iemon
Tokaido (Tokaido Portraits)
#21 Shimada Station - Ichikawa Danjuro VIII as Asojiro
Tokaido (Tokaido Portraits)
#22 Akasaka Station - The actor Sawai Matagoro
Tokaido (Tokaido Portraits)
#23 Moto Yoshiwara, between Hara Station and Yoshiwara Station - Bando Misugoro III as a vendor of white sake
Tokaido (Tokaido Portraits)
#24 Goyu Station (2nd Version) - Ichikawa Danzo VI as Yamamoto Kansuke's mother
Tokaido (Tokaido Portraits)

August Selection, August 2020:
#14 Bando Hikosaburo V as Otowa no Takizo
#15 Shikan (Nakamura Shikan IV as Yamagata Osakabenosuke, who is actually Inada Kozo
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
#16 Kakitsu (Ichimura Kakitsu) as Benten Kozo Kikunosuke
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
#17 Plum Blossoms - Beauty standing by New Year's decorations
Go Sekku no Hana Zukushi - Flowers for the Five Festivals
#18 Left: (Arashi Kichisaburo III) as Tsukushi no Gonroku, Center: (Onoe Baiko IV) as Gejo Omatsu, who is actually Yodomachi Hime, Right: (Ichikawa Danjuro VIII) as Yodoya Hatsugoro
#19 (Ichikawa Danjuro VIII) as Tokijiro
Mitate Sanjurokkasen no uchi – A Comparison for the 36 Immortal Poets
#20 Numazu Station - Arashi Ensaburo II as the porter Heisaku
Tokaido (Tokaido Portraits)
#21 Ishiyakushi Station, No. 2 - Ichikawa Danjuro VIII as the carpenter Yojiro
Tokaido (Tokaido Portraits)
#22 Yoshiwara Station - Iwai Kumesaburo III as Konami
Tokaido (Tokaido Portraits)
#23 Kisegawa,between Mishima Station and Numazu Station
Segawa Kikunojo V as Courtesan Kisegawa

Tokaido (Tokaido Portraits)
#24 Mishima Station - Arashi Kichisaburo III as Kanaya Kingoro
Tokaido (Tokaido Portraits)

July Selection, July 2020:
#14 Lotus Blossom (nori no hana)
From left, (Bando Shuka) as Urasato, (Ichikawa Danjuro VIII) as Tokijiro

Hana Soroi no uchi – Flower Collection
#15 From left, (Seki Sanjuro III) as Akama Genzaemon, Onoe Baiko IV as Akama's mistress Otomi, (Ichikawa Danjuro VIII) as Izuya Yosaburo
#16 (Ichikawa Danuro VIII) as the outlaw/magician Jiraiya and (Ichikawa Kuzo II) as Tomikitaro
#17 Three courtesans, Tsukasa, Okuraei and Kumotori, viewing cherry blossoms.
#18 Tossho (Sawamura Tossho II) as Wankyu
Shiki no uchi Aki - Autumn from the 4 Seasons
#19 Kakitsu (Ichimura Kakitsu) as Torazo (actually Ushiwakamaru or Yoshitsune)
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
#20 Otani Tomoemon IV as Uguisuzaka
Yokkaichi Station

Tokaido (Tokaido Portraits)
#21 Iwai Hanshiro VII as Heijaku's Daughter Oyone
Hara Station, version #2

Tokaido Go Ju San Tsugi No Uchi (Tokaido Portraits)
#22 Ichikawa Danjuro VIII as Tomi Kashinosuke
Imagiri, between Maisaka Station and Arai Station

Tokaido (Tokaido Portraits)

June Selection, June 2020:
#9 #9 – Matsuchiyama
(Iwai Kumesaburo III) as Miuraya Agemaki

Edo Meisho Zue - Pictures of Famous Places in Edo
#10 Left: Actor as Sangobei
Center: (Ichikawa Danjuro VIII) as Katsuma Gengoro
Right: (Onoe Baiko IV) as Sakuraya Koman
#11 Portraits of Ichikawa Ichizo and Ichikawa Shinsha
View of Fuji seen from Meguro

Toto Fuji Sanjurokkei – 36 Views of Fuji from the Eastern Capital
#12 53 Stations: Yoshiwara
Left: (Nakamura Fukusuke) as Nagoya Sanza
Right: (Ichikawa Ichizo III) as Fuwa Banzaemon
#13 Kumesabu (Iwai Kumesaburo III) as Hakata Kojoro
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
#14 Kakitsu (Ichimura Kakitsu) as Izutsuya Shinsuke
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
#15 Iwai Kumesaburo III as Edo Murasaki no Somegoro
#16 Procession at Kakegawa
Tokaido

February Selection, February 2020:
#13 (Ichikawa Danjuro VIII) as the wrestler Nuregami Chogoro
#14 Soga Hakkei Jihitsu no Kagami – Eight Scenes of the Soga Story in the Actors' Calligraphy
Portraits of actors as Soga Juro and Goro, Asahina, Yawata Saburo, Oiso, Tora Gozen, Omi Kotota and Kudo Suketsune
#15 Shikan (Nakamura Shikan IV) as Takeda Katsuyori
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
#16 Higashi Genji Asagao Yuran
The Eastern Genji visiting Asagao

January Selection, January 2020:
#11 Left: (Arashi Rikan III) as Takasago Yuminosuke
Center: (Iwai Kumesaburo III) as Tagoto-hime, actually Teruta
Right: (Ichikawa Danjuro VIII) as Jiraiya, the magician
#12 Left to right:
1. (Nakamura Fukusuke) as Bunya no Yasuhide and (Nakamura Kantaro) as Kanta no Tsubone
2. (Ichikawa Danjuro VIII) as Otomo no Kuronushi and (Onoe Baiko IV) as Ono no Komachi
3. (Onoe Baiko IV) as Ono no Komachi and (Nakamura Fukusuke) as Sojo Henjo
4. (Nakamura Fukusuke) as Kisen Hoshi and (Nakamura Tomijuro II) as Gien no Okaji
5. (Onoe Baiko IV) as Ono no Komachi and another actor as Ariwara no Narihira

Rokkasen no uchi – The Six Immortal Poets
#13 Left: (Ichikawa Danjuro VIII) as Soma Yasaku and another actor as Sarusuberi no Iwamatsu
Right: (Nakamura Tomijuro II) as the wife Oryu, who is actually Yanagi no Sei (the spirit of a willow tree)
#14 #4 – Actor as an otokodate
Umegoyomi Mitate Hachi Shojin – 8 Outstanding People Matched with the Plum Calendar
#15 Shikan (Nakamura Shikan IV) as Yokozo, who is actually Kansuke
Tosei Jihitsu Kagami – Portraits of Contemporary Actors with Their Calligraphy
#16 Shinsui V (Bando Hikosaburo V) as Yamauba
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
#17 Firemen's Group 10
Top: Bando Shuka as a temple acolyte (Chigo)
Bottom left: Doll by Yoshitora; Right: Asakusa Shrine by Sadahide

Edo no Hana Meisho-e – Flowers of Edo, Views of Famous Places
#18 Sawamura Tossho II as Kanagashira no Gempei
#19 Ichikawa Ebizo V as Kinezumi Shirokichi
Kinsei Suikoden - A Contemporary Suikoden

December Selection, December 2019:
#16 Actor as Kudo Suketsune
#17 Chapter 14 – Miozukushi (The Flood Gauge)
Wakamurasaki Genji Eawase – Young Murasaki's Contest of Genji Pictures
#18 Memorial portraits of Bando Shuka, who died 3/1855, as Yokogushi Otomi and Ichikawa Danjuro VIII, who died 8/1854, as Mukokizu Yosa
#19 Left: (Ichikawa Kodanji IV) as Oba Omine (inset) and (Otani Tokuji II) as Aburaya Oshika
Center: (Kataoka Gado II) as Fukuoka Mitsugi
Right: (Iwai Kumesaburo III) as Aburaya Okon (inset) and (Nakayama Ichizo) as Nakai Manno and Nakamura Aizo
#20 (Kawarazaki Gonjuro) as Ariwara Narihira Ason and (Iwai Hanshiro III) as Ono no Komachi
#21 Left: (Sawamura Tossho II) as Okaru
Right: (Kataoka Nizaemon VIII) as Yuranosuke
#22 Shisen (Kawarazaki Gonjuro) as the farmer Jihizo, who is actually Naoe Yamanari
Tosei Jihitsu Kagami – Portraits of Contemporary Actors with Their Calligraphy
#23 Shikan (Nakamura Shikan IV) as Nango Rikimaru
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy

November Selection, November 2019:
#9 Woman walking in the snow
Ukiyo Setsugekka no Uchi - Snow, Moon and Flower in the Floating World
#10 #82 – Poet Kotaikogu no Tayu
Woman holding a decorated maple branch

Hyakunin Isshu no Uchi - The Hundred Poets
#11 Chapter 17 – Eawase (The Picture Game)
Sono Sugata Yukari no Utsushie - Genji Magic Lantern Pictures
#12 Genji and women viewing cherry blossoms at night
Kigan Niwa no Yozakura – Returning geese over the cherry blossoms in the garden at night
#14 Tanosuke (Sawamura Tanosuke III) as the Buddhist pilgrim Shozan
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
#15 (Seki Sanjuro III) as Nippon Daemon
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
#16 (Ichikawa Danzo VI) as Amakawaya Gihei
Rien Otokodate Tsutae – Chivalrous Commoners of the Theatrical World
#17 Fireman's Brigade "E", Group 5
Top: Ryudo (Lantern and constellation); Bottom left: Tatsukawa by Hiroshige II; Bottom right: Kawarazaki Gonjuro as Musashi Goro Sadayo

Edo no Hana Meisho-e – Flowers of Edo, Views of Famous Places

October Selection, October 2019:
#14 Memorial portraits of Ichimura Takenojo V who died at age 39 on the 21st day of the 8th month of 1851, and Nakamura Utaemon IV who died at age 55 on the 17th day of the second month of 1852
#15 Left: (Arashi Kichisaburo III) as Sashima Sota
Center: (Bando Shuka) as Ohatsu
Right: (Seki Sanjuro III) as Matsui Gengo
#16 Standing beauty
Edo Meisho Hyaku Nin Bijo – 100 Beauties Paired with Famous Places in Edo
#17 Left: (Ichikawa Kodanji IV) as Sukeroku of the Black Hand Group
Right: (Seki Sanjuro III) as Hori Shinzaemon
#18 Ichikawa Kuzo III as Koshiba Hikozo
Imayo Oshie Kagami – Contemporary Mirror Portraits
#19 Left: (Ichikawa Ichizo III) as Iwami Shigetaro
Right: (Nakamura Shikan IV) as Hantai Zaemon
#20 Ichikawa Danjuro VIII as Kumisada Juji
Kinsei Suikoden - A Contemporary Suikoden
#21 Shisen (Ichikawa Danjuro IX) as Atsumori
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
#22 (Sawamura Tanosuke III) as Kiichi's daughter Minatsuruhime
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
#23 (Ichikawa Ichizo III) as Shirai Gonpachi
Nokiba no fuji – Wisteria on the eaves

Tosei Mitate Sanjurokkasen – Popular Matches for 36 Selected Flowers

September Selection, September 2019:
#13 #57 – The poet Murasaki Shikibu
Woman playing a drum

100 Poets
#14 Left: (Nakamura Utaemon IV) as Hosaku
Center: (Bando Shuka) as Shirayu
Right: (Seki Sanjuro III) as Dainichibo and (Ichimura Uzaemon XII) as Asamaru
#15 Yuri (lily)
Two actors holding an insect cage

Tosei Rokkasen – Six Contemporary Flowers
#16 Left: (Bando Matataro VI) as Koyagashira Kiroku and (Bando Kamezo) as Settanaoshi Chogo
Center: (Seki Sanjuro) as Kajii Shuzen and (Bando Hikosaburo V) as Akogi Gennojo
Right: (Onoe Kikugoro V) as Okoyo
#17 #28 – Nariaiji in Tango Province
Saien Zenji finding a dead deer in the snow to feed Shinno Shonin, the founder of the temple

Kannon Reigenki Saikoku Junrei – Tales of the Miracles of Kannon, Pilgrimage to the Western Provinces
#18 (Nakamura Shikan IV) as Heitaro Yoshikado and another actor as Somaroku
#19 Left: Bando Hikosaburo V as the wrestler Onigatake
Right: Kataoka Nizaemon VIII as the wrestler Akitsushima

August Selection, August 2019:
#5 Ichimei Hakkenden: Setsubai Hodan Inu no Soshi, Vol. 5
Woman holding a dog and another woman with a sword
#6 (Ichikawa Ebizo V) as Musashibo Benkei
#7 Left: Actors as Banzuin Chobei and Teranishi Kanshin
Center: (Kawarazaki Gonjuro) as Shirai Gompachi
Right: Actor as Shirae ___zaemon
#8 Chapter 4 – Yugao
Woman reading a love letter leaning on a go board

Genji Goshuyojo – The Further Passions of Genji
#11 (Kawarazaki Gonjuro) as Izuya Yosa
#12 Shinsui (Bando Hikosaburo V)
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
#13 Shisen (Ichikawa Danjuro IX) as Jihizo, who is actually Naoe Yamashiro
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
#14 Kazan (Seki Sanjuro III) as Nippon Daemon
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
#15 Ichikawa Monnosuke III as Takao IV
Na Ni Takao Mitate Sugata-e – Imaginary Portraits of Actors in the Role of Takao
#16 Iwai Tojaku as Onna (the female) Kansuke
Kinsei Suikoden - A Contemporary Suikoden
#17 Firemen's Ri Brigade, 10th group
Asajigahara: Onoe Kikujiro II as the poor girl of the Lonely House

Edo no Hana Meisho-e – Flowers of Edo, Views of Famous Places
#18 Left: (Ichikawa Kodanji IV) as the farmer Yoichibei
Right: (Kawarazaki Gonjuro) as Ono Sadakuro
#19 (Kawarazaki Gonjuro) as Fuwa Banzaemon
Rien Otokodate Tsutae – Chivalrous Commoners of the Theatrical World

July Selection, July 2019:
#9 (Ichikawa Kodanji IV) as the monkey trainer Yojiro
Teisen no Saru Suberi – Garden myrtle

Tosei Mitate Sanjurokkasen – Popular Matches for 36 Selected Flowers

June Selection, June 2019:
#9 (Kawarazaki Gonjuro) as Kirare Yosa and (Iwai Kumesaburo III) as Yokogushi Otomi
#10 (Onoe Kikujiro II) as Jutaro's wife Orie
Tsujigimi no Yugao – The streetwalker and the bottle gourd

Tosei Mitate Sanjurokkasen – Popular Matches for 36 Selected Flowers
#11 U – Nakamura Kantaro as Yoshida Sawaemon Kanesada
Seichu Gishiden - Stories of the True Loyalty of the Faithful Samurai

May Selection, May 2019:
#12 Mutsuki (First month) – Genji with women and boys playing instruments
Tokiyo Genji Junikagetsu no uchi – Contemporary Genji in the Twelve Months
#13 (Ichikawa Ichizo III) as Teranishi Kanshin
Rien Otokodate Tsutae – Chivalrous Commoners of the Theatrical World

April Selection, April 2019:
#8 Ichimei Hakkenden Inu no Soshi, Vol. 14
Man pulling off a woman's obi while holding a child
#9 Memorial portrait of Otani Tomoemon IV, who died in 1861 at the age of 78
#10 (Kawarazaki Gonjuro) as Nikki Naonori
Iwate no tsutsuji – Azalea of Iwate

Tosei Mitate Sanjurokkasen – Popular Matches for 36 Selected Flowers
#11 Actors of the Bando Family
Top to bottom: (Bando) Mitsugoro IV as Mashiba Hisayoshi, (Bando) Shuka as Kishin Omatsu, (Bando) Mitsugoro VI as Wakanahime

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present
#12 Actors of the Arashi Family
Top to bottom: Arashi Jitohachi as Otoko Tappu Fukuro Ichiemon, Arashiu Jitohachi II as Sagizaka Bannai, Arashi Jitohachi III as Tsubute no Meiroku

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present

March Selection, March 2019:
#11 Left: (Nakamura Kamenojo) as Geisha Shiratama of the Miuraya
Center: (Ichikawa Kodanji) as Hanakawado Sukeroku
Right: (Onoe Kikugoro V) as Agemaki of the Miuraya
#12 Sawamura Tanosuke III as Kangiku no Tanokichi
#13 Actors of the Bando Family
Top to bottom: Bando Matataro as Rai Kuniyuki, Bando Muraemon as Shibukawa Toma, and Bando Sanya IV as Choji

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present
#14 Actors of the Onoe Family
Top to bottom: Onoe Kikugoro as Hara Oboshi Yuranosuke, Onoe Ushinosuke as Aburaya Osome, and Onoe Shoroku as Tenjiku Tokubei

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present

February Selection, February 2019:
#8 Ichimei Hakkenden Inu no Soshi, Vol. 18
Woman performing a dance accompanied by a drummer
#9 Moon – Genji and two women on a balcony under a full moon preparing for a musical evening
Kacho Fugetsu no Uchi – Flower, Bird, Wind and Moon
#10 #10 – Sumidagawa – (Ichimura Takenojo V) as the poet Ariwara Narihira
Edo Meisho Zue - Pictures of Famous Places in Edo
#11 #10 – (Ichikawa Kodanji IV) as Ishikawa Goemon
Konjaku Chigo Tebataki – Celebrated Young Men from the Past and Present
#12 Actors of the Onoe Family
Top to bottom: Onoe Raisuke as Hara Goemon, Onoe Kikujiro as Geijo Osugi, Onoe Kikushiro as Inuta Masatake

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present

January Selection, January 2019:
#12 Menoto no Soshi (The Story of the Wetnurse) Vol. 7
Dancer with a No mask and a woman with a lacquered box
#13 Okabe Station – (Arashi Kichisaburo III) as Rokuyata
53 Stations of the Tokaido
#14 (Seki Sanjuro III) as the wrestler Ushigase Kozaemon
#15 Left: (Nakamura Fukusuke) as the wrestler Nuregami Chogoro
Right: (Ichikawa Ichizo III) as the wrestler Hanaregoma Chokichi
#16 Left: (Onoe Kikugoro V) as Goshuden Okuma
Center: (Ishikawa Kodanji) as Kozaru Shichinosuke
Right: (Bando Kamezo) as Sangoro
#17 Chapter 3 – Utsusemi
Genji Gojuyojo – The Further Passions of Genji
#18 Actors of the Bando Family
Left: (Bando) Hikosaburo II as Ono no Tofu
Right: Bando Hikosaburo as Soga Juro

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present
#19 Actors of the Segawa Family
Top to bottom: (Segawa) Kikunojo III as Dojoji, (Segawa) Roko IV as Omiwa, and (Segawa) Kikunojo V as the geisha Koman

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present

Home | About Us | Reference Books | Search by artist:

Arts and Designs of Japan
Peter and Lois Gilder
P.O. Box 22075, San Francisco, CA 94122
Phone: (415) 759-6233
gilder@artsanddesignsjapan.com
http://www.artsanddesignsjapan.com/
 

Member,
Ukiyoe Dealers
Association
of Japan

Ukiyoe Dealers Association of Japan