Arts and Designs of Japan
Search for Kunisada (Toyokuni III)

60 prints found:

Thumbnails | Text-only

June Selection, June 2024:
#5 From right to left - Bando Hikosaburo IV as Muroto Sadayuki, Onoe Baiko IV as Kobaimaru, Ichikawa Kodanji IV as Horyo Ajari

May Selection, May 2024:
#7 Right to left - Nakamura Shikan III as the shirabyoshi dancer Hanako; Ichikawa Danzo VI as Shuchobo and Seki Sanjuro as Baikobo; and Kawarazaki Gonjuro as the shirabyoshi dancer Sakuragi
#16 Genji and women viewing cherry blossoms at night
Kigan Niwa no Yozakura - Returning Geese over the cherry blossoms in the garden at night

April Selection, April 2024:
#11 (Ichikawa Danjuro VIII) as the wrestler Nuregami Chogoro

February Selection, February 2024:
#7 Beauty removing her obi
Adesugata Hana no Junishi – Charming Figures, Twelve Flowers
#10 Arashi Kichisaburo III as Rokuyata
Okabe Station

Tokaido (Tokaido Portraits)

December Selection, December 2023:
#15 Mutsuki - 1st month - Prince Genji, with courtesans and young boys, playing musical instruments
Tokiyo Genji Junikagetsu no uchi – Contemporary Genji in the Twelve Months
#16 Goyu Station - Mimasu Daigoro IV as Yamamoto Kanuka
Tokaido (Tokaido Portraits)

November Selection, November 2023:
#9 Chapter 17 - Eawase - The Picture Game
Sono Sugata Yukari no Utsushie - Genji Magic Lantern Pictures

October Selection, October 2023:
#1 Beauty Holding a Fan
Eawase Sanjurokkasen - Picture Comparisons for 36 Battles
#2 Chapter 44 - Takegawa
The Tale of Genji
#17 Onoe Kikugoro IV as Okoyo and Bando Hikosaburo V as Genzaburo
Mitate Sanjurokkasen no uchi – A Comparison for the 36 Immortal Poets
#18 From left, Ichikawa Ichizo III as Iwami Shigetaro, Nakamura Shikan IV as Hantai Zaemon
#19 Ichikawa Kuzo III as Koshiba Hikozo
Imayo Oshie Kagami
Contemporary Brocade Mirror Portraits
#20 Shikan (Nakamura Shikan IV) as Miho no Tani Kunishun
Tosei Jihitsu Kagami
Contemporary Portraits of Actors with Their Own Handwriting

September Selection, September 2023:
#4 Right to left -
Bando Hikosaburo V as Akogi Gennojo, Bando Kamezo V as Honda No Jiro Chikatsune, Onoe Kikugoro IV as Jujibei's daughter Ohaya, Ichikawa Shinshu as Yuki no Shichiro Tomomitsu
#13 (Ichikawa Danjuro VIII) as Tokijiro and (Bando Shuka) as Urasato
Poems by Sanjoin (left) and Chunagon Asatada (right)

Mitate Sanjurokkasen no uchi – A Comparison for the 36 Immortal Poets
#18 Bando Hikosaburo V as Otowa no Takizo
#19 Iwai Kumesaburo III as Edo Murasaki no Somegoro
#25 Portrait of an actor as Soga Juro
Soga Hakkei Jihitsu no Kagami – Eight Scenes of the Soga Story with the Actor's Calligraphy
#26 Actor as Yawata Saburo
Soga Hakkei Jihitsu no Kagami – Eight Scenes of the Soga Story with the Actor's Calligraphy

August Selection, August 2023:
#9 Scene from Chapter 48 of the Tale of Genji
Sono Sugata Yukari no Utsushie - Genji Magic Lantern Pictures
#10 Scene from Chapter 31 of the Tale of Genji
Sono Sugata Yukari no Utsushie - Genji Magic Lantern Pictures
#21 Takechi Mitsuhide
Bellflower - Amagasaka no Kikyo

Tosei Mitate Sanjurokkasen – Popular Matches for 36 Selected Flowers
#23 Yoshiwara, 53 Stations (of the Tokaido)
Left - (Nakamura Fukusuke) as Nagoya Sanza
Right - (Ichikawa Ichizo III) as Fuwa Banzaemon

July Selection, July 2023:
#16 Kawarazaki Gonjuro as Sukeroku
#17 From left, Bando Hikosaburo V as the wrestler Onigatake, Kataoka Nizaemon VIII as the wrestler Akitsushima
#23 Nakamura Shikan IV as Heitaro Yoshikado and another actor as Somaroku
#24 Shinsui (Bando Hikosaburo V) as Komatsuya Soshichi
Tosei Jihitsu Kagami
Contemporary Portraits of Actors with Their Own Handwriting

June Selection, June 2023:
#13 Iwai Tojaku as Onna Kansuke
Kinsei Suikoden - A Contemporary Suikoden
#14 Ichikawa Kodanji IV as Inada Kozo
Shikasagi - Egret

Gyoi Nikanai Oirio Tori Zukushi - A Collection of Popular Birds in Accordance with Your Wishes
#15 Nakamura Shikan as Nango Rikimaru
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
#16 Courtesan and servant running in the snow
Toto Meisho - Famous Places in the Eastern Capital

May Selection, May 2023:
#5 Actor as an otokodate
Umegoyomi Mitate Hachi Shojin – 8 Outstanding People Matched with the Plum Calendar
#6 Shinsui V (Bando Hikosaburo V)
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
#7 Left - Ichikawa Kodanji IV as the farmer Yoichibei, and, Right - Kawarazaki Gonjuro as Ono Sadakuro
Kanadehon Chushingura

April Selection, April 2023:
#4 Sawamura Tossho II as Okaru and Kataoka Nizaemon VIII as Yuranosuke
#5 Shikan (Nakamura Shikan IV) as the robber Inada Kozo
Tosei Jihitsu no Kagami - A Mirror of Contemporary Calligraphy
#6 (Nakamura Fukusuke II) as Iga no Kotaro Asayuki and another actor as the ghost of Iga Takebe no Toshimitsu
#7 Procession at Kakegawa Station
Tokaido
#8 Kawarazaki Gonjuro as Izuya Yosa and the late Ichikawa Danjuro VIII as Mukokizu
#9 Iwai Kumesaburo II as Aburaya Okon

March Selection, March 2023:
#4 Sawamura Tossho II as Kanagashira Gempei
#5 Nakamura Utaemon IV as Hosaku, Bando Shuka as Shirayu, Seki Sanjuro III as Dainichibo and Ichimura Uzaemon XII as Asamaru
#6 #28 - Nariaiji in Tango Privince
Saien Zenji finding a dead deer to feed Shinno Shonin, the founder of the temple

Kannon Reigenki Saikoku Junrei – Tales of the Miracles of Kannon, Pilgrimage to the Western Provinces
#7 Bando Matataro VI as Koyagashima Kiroku and Bando Kamezo as Settanaoshi Chogo, Seki Sanjuro II as Kajii Shuzen and Bando Hikosaburo V as Akogi Gennojo, and Onoe Kikugoro V as Okoyo
#8 Ichikawa Ebizo V as Kezori Kyuemon
Hamamatsu Station

Tokaido (Tokaido Portraits)
#9 Sawamura Tanosuke III as Kojo
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
#10 (Onoe Kikugoro III) as Yugao
Edo Murasaki Gojuyojo – 54 Chapters of Edo Purple
#11 Ichikawa Monnosuke III as the courtesan Takao IV playing the biwa
Na Ni Takao Mitate Sugata-e – Imaginary Portraits of Actors in the Role of Takao

February Selection, February 2023:
#5 From left, Sawamura Yoshijiro I as the kamuro Midori, Kataoka Gado II as Arakiya Gokyo
#6 From left, Ichikawa Sadanji as Seigen, Kawarazaki Gonjuro as Ushiwaka Denji, Onoe Kikugoro as Sakurahime
#7 Ichikawa Kodanji IV as Daiba no Jinzo and Bando Hikosaburo IV as Itamiya Jubei
Mitate Sanjurokkasen no uchi – A Comparison for the 36 Immortal Poets
#8 Shisen (Ichikawa Danjuro IX) as Akushichibyoe Kagekiyo
Tosei Jihitsu no Kagami - A Mirror of Contemporary Calligraphy

January Selection, January 2023:
#5 Beauty holding sake cup - Nigiyaka so - The Lively Type
Imayo Sanjuni So - 32 Aspects in the Modern Style
#6 Beauty about to write a love letter - Mabu Ga Ariso - The Type with a Secret Lover
Imayo Sanjuni So - 32 Aspects in the Modern Style
#20 Shisen (Ichikawa Danjuro IX) as the ronin DateYosaku
Tosei Jihitsu Kagami
Contemporary Portraits of Actors with Their Own Handwriting
#21 Shikan (Nakamura Shikan IV as Yamagata Osakabenosuke , who is actually Inada Kozo)
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape

December Selection, December 2022:
#5 From the left, Kawarazaki Gonjuro I as Ebizako no Ju, Onoe Kikugoro IV as Omiya Kofuji, Bando Hikosaburo V as Iyami Kingoro, Seki Sanjuro III as Iyami Kincho

November Selection, November 2022:
#2 (Ichikawa Danjuro VIII) as Tokijiro
Mitate Sanjurokkasen no uchi – A Comparison for the 36 Immortal Poets

Home | About Us | Reference Books | Search by artist:

Arts and Designs of Japan
Peter and Lois Gilder
P.O. Box 22075, San Francisco, CA 94122
Phone: (415) 759-6233
gilder@artsanddesignsjapan.com
http://www.artsanddesignsjapan.com/
 

Member,
Ukiyoe Dealers
Association
of Japan

Ukiyoe Dealers Association of Japan