Arts and Designs of Japan
Search for Kunisada (Toyokuni III)

194 prints found:

Thumbnails | Text-only

October Selection, October 2021:
(Ichikawa Danjuro VIII) as Takarako no Jiraiya
Seisho Nanatsu Iroha - 7 Variations of the Iroha (Syllabury)
Mutsuki - 1st Month - Prince Genji, with courtesans and young boys, playing musical instruments
Tokiyo Genji Junikagetsu no uchi – Contemporary Genji in the Twelve Months
Kabuki scene
Bando Shuka I as Miuranosuke
Fujikawa Station, no. 2

53 Stations of the Tokaido

September Selection, September 2021:
Sawamura Dennosuke as the Beauty Yae
Ono Komachi no Uchi
Ichikawa Danzo VI as Shunkan Sozu, Nakamura Kajaku I as Seojuro Kaneyasu, Nakamura Fukusuke I as Ama Chidori and Ichikawa Ichizo III as Tanzaemon Motoyasu
Bando Shuka I as Onigami Omatsu
Suzuka Pass, between Sakanoshita Station and Tsuchiyama Station

Tokaido (Tokaido Portraits)
Matsumoto Koshiro V as Matsuomaru
Matsunoo, between Tsuchiyama Station and Minakuchi Station

Tokaido (Tokaido Portraits)
Sawamura Tossho II as Kanagashira Gempei
Fireman's Group 10
Top: Bando Shuka as a temple acolyte (Chigo)
Bottom left: Doll, by Yoshitora
Right: Asakusa, by Sadahide

Edo no Hana Meisho-e – Flowers of Edo, Views of Famous Places
#4 - Actor as an otokodate
Ume Goyomi - Mitate Hatsu Shojin
Harbingers of Spring - A Portrayal of 8 Famous People
Ichikawa Ebizo V as Kinezumi Shirokichi
Kinsei Suikoden - A Contemporary Suikoden
Shinsui V (Bando Hikosaburo V) as Yamauba (the mountain nurse)
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
Moon - Genji and 2 Beauties on a balcony under a full moon preparing for a musical evening
Kacho Fugetsu no Uchi – Flower, Bird, Wind and Moon

August Selection, August 2021:
#10 - (Ichikawa Kodanji IV) as the outlaw Ishikawa Goemon
Konjaku Chigo Tebataki – Celebrated Young Men from the Past and Present
From the left, (Nakamura Fukusuke) as the wrestler Nuregami Chogoro, (Ichikawa Ichizo III) as the wrestler Hanaregoma Chokichi
From left, (Sawamura Tossho II) as Okaru, (Kataoka Nizaemon VIII) as Yuranosuke
Shikan (Nakamura Shikan IV) as the robber Inada Kozo
Tosei Jihitsu Kagami – A Mirror of Contemporary Calligraphy
Shirasuka Station
Onoe Kikugoro III as Nekozuka (Monster Cat)

Tokaido (Tokaido Portraits)
Torii Nawate, between Hamamatsu Station and Maisaka Station
Ichikawa Kodanji IV as the outlaw Ishikawa Goemon

Tokaido (Tokaido Portraits)

July Selection, July 2021:
Ichikawa Sadanji as Seigen, Kawarazaki Gonjuro as Ushiwaka Denji, Onoe Kikugoro V as Sakurahime
Ichikawa Kodanji IV as Hokaibo and Onoe Kikugoro II as Jinzo's wife Oume
Mitate Sanjurokkasen no uchi – A Comparison for the 36 Immortal Poets
Ichikawa Kodanji IV as Daiba no Jinzo and Bando Hikosaburo IV as Itamiya Jubei
Mitate Sanjurokkasen no uchi – A Comparison for the 36 Immortal Poets
Shisen (Ichikawa Danjuro IX) as Akushichibyoe Kagekiyo
Tosei Jihitsu no Kagami - A Mirror of Contemporary Calligraphy
Arashi Kichisaburo III as Oniwakamaru
Kusatsu Station

Tokaido (Tokaido Portraits)
Ichikawa Ebizo V as Kezori Kyuemon
Hamamatsu Station

Tokaido (Tokaido Portraits)
Fireman's "E" Brigade, Group 5
Top: Ryudo - Lantern and Constellation; Bottom left:Tatsukawa, by Hiroshige II, Bottom right: Kawarazaki Gonjuro as Musashi Goro Sadayo

Edo no Hana Meisho-e – Flowers of Edo, Views of Famous Places

June Selection, June 2021:
Ichikawa Danjuro VIII as Yamagaeri, at Yotsuya, between Fujisawa Station and Hiratsuka Station
Tokaido (Tokaido Portraits)
Seki Sanjuro III as Kozaemon, at Ishibe Station (2nd version)
Tokaido (Tokaido Portraits)
Ichikawa Udanji IV as Ukai Kujuro and Bando Hikosaburo V as Shinbei
Mitate Sanjurokkasen no uchi – A Comparison for the 36 Immortal Poets
Onoe Kikugoro IV as Okoyo and Bando Hikosaburo V as Genzaburo
Mitate Sanjurokkasen no uchi – A Comparison for the 36 Immortal Poets
Ichikawa Danjuro VIII as Jiraiya and Iwai Kumesaburo III as Koshiji
Mitate Sanjurokkasen no uchi – A Comparison for the 36 Immortal Poets
Ichikawa Danjuro VIII as Kumisada Juji
Kinsei Suikoden - A Contemporary Suikoden
From left, Ichikawa Ichizo III as Iwami Shigetaro, Nakamura Shikan IV as Hantai Zaemon
Ichikawa Kuzo III as Koshiba Hikozo
Imayo Oshie Kagami – Contemporary Mirror Portraits
From left, (Arashi Kichisaburo III) as Sashima Sota, (Bando
Shuka) as Ohatsu and (Seki Sanjuro III) as Matsui Gengo
Rinne no yami - The Darkness of the Transmigration of the Soul.
Tomoenojo looking at the ghost of Mutsu

Mitate Yami Zukushi – Actors for a Collection of Darkness
Act VIII - The Bridal Journey
Konami and her mother Tonase on the road to her betrothed's home

Chuyu Gishin Roku – A Record of the Brave Loyal Retainers
Women preparing to serve food and sake
Hayano Kampei and Okaru
Ehon - novelette, volume 34 Above

May Selection, May 2021:
Segawa Kikunojo V as Jiraiya
Okitsu Station

Tokaido (Tokaido Portraits)
Iwai Kumesaburo III as Ayame
Okitsu Station, second version

Tokaido (Tokaido Portraits)
Seki Sanjuro II as Kajiwara Heiji
Same station as Genta (i.e. Ikuta), between Fujikawa Station and Okazaki Station

Tokaido (Tokaido Portraits)
Shirafuji
Kiyomi, between Okitsu Station and Ejiri Station

Tokaido (Tokaido Portraits)
Sawamura Sojuro IV as Kajiwara Genta
Ikuta, between Fujikawa Station and Okazaki Station

Tokaido (Tokaido Portraits)
Left: (Nakamura Utaemon IV) as Hosaku; Center: (Bando Shuka) as Shirayu; Right: (Seki Sanjuro III) as Dainichibo and (Ichimura Uzaemon XII) as Asamaru
From left, (Bando Matataro VI) as Koyagashima Kiroku and (Bando Kamezo) as Settanaoshi Chogo, (Seki Sanjuro II) as Kajii Shuzen and (Bando Hikosaburo V) as Akogi Gennojo, (Onoe Kikugoro V) as Okoyo
(Nakamura Shikan IV) as Heitaro Yoshikado and another actor as Somaroku
From left, Bando Hikosaburo V as the sumo wrestler Onigatake and Kataoka Nizaemon VIII as the sumo wrestler Akitsushima
Beauty on a boat holding a lantern
Edo Meisho Hyaku Nin Bijo – 100 Beauties Paired with Famous Places in Edo
#28 - Nariaiji in Tango Province
Saien Zenji finding a dead deer to feed Shinno Shonin, the founder of the Temple

Kannon Reigenki Saikoku Junrei – Tales of the Miracles of Kannon, Pilgrimage to the Western Provinces

April Selection, April 2021:
Ichikawa Danzo V as Minbunosuke
Yui Station

Tokaido (Tokaido Portraits)
Chiryu Station
Bando Takesaburo I as the poet Narihira

Tokaido (Tokaido Portraits)
Yui Station
Beauty Shinobu

Tokaido (Tokaido Portraits)
Ohamamura, between Okazaki Station and Chiryu Station
Sawamura Tanosuke II as Courtesan Chidori

Tokaido (Tokaido Portraits)
Left - Okazaki Station, version No. 2; Right - Okazaki Station
Left - Onoe Baiko IV as Masaemon's wife Otani; Right - Nakamura Utaemon IV as Masaemon

Tokaido (Tokaido Portraits)
Spring; Plum Blossoms
#8 - Courtesan Nagao holding a bonsai over a veranda
Meigi Sanjurokkasen – A Collection of 36 Famous Geisha
#10 - Courtesan Nanakoshi and attendants at the riverbank
Meigi Sanjurokkasen – A Collection of 36 Famous Geisha
Left: (Ichikawa Kodanji IV) as the farmer Yoichibei, Right: (Kawarazaki Gonjuro) as Ono Sadakuro
Iwai Tojaku as Onna (the female) Kansuke
Kinsei Suikoden - A Contemporary Suikoden
Ichikawa Monosuke III as the courtesan Takao IV playing the biwa
Na Ni Takao Mitate Sugata-e – Imaginary Portraits of Actors in the Role of Takao
Shinsui V (Bando Hikosaburo V)
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Kawarazaki Gonjuro as Izuya Yosa
Left: Kawarazaki Gonjuro as Obo Kichiza
Center: Bando Kamezo as Shichigoro
Right: Bando Hikosaburo V as a boatman

March Selection, March 2021:
Yoshiwara Station
Arashi Rikan III as Tonase

Tokaido (Tokaido Portraits)
Takanawa, between Nihombashi Station and Shinagawa Station
Sawamura Sojuro III as Yuranosuke (Chushingura)

Tokaido (Tokaido Portraits)
Narumi Station
Onoe Kikujiro II as Hitomaru

Tokaido (Tokaido Portraits)
Kambara Station
Ichikawa Kuzo II as Kanae Tanigoro

Tokaido (Tokaido Portraits)
Arimatsu, between Chiryu Station and Narumi Station
Ichikawa Danjuro VIII as Hanzaemon

Tokaido (Tokaido Portraits)
(Onoe Kikugoro III) as Yugao
Edo Murasaki Gojuyojo – 54 Chapters of Edo Purple
Gado VIII (Kataoka Gado II = Nizaemon VIII) as Akitsushima Kuniemon
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Sawamura Tanosuke III as Kojo
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape

February Selection, February 2021:
Hiratsuka Station
Actor as Narihira

Tokaido (Tokaido Portraits)
Inohana, between Sakanoshita Station and Tsuchiyama Station
Ichikawa Danjuro VIII as Kanpei

Tokaido (Tokaido Portraits)
Tsurumi, between Kawasaki Station and Kanagawa Station
Bando Mitsuemon I as Johachi

Tokaido (Tokaido Portraits)
Kasagawa, between Narumi Station and Miya Station
Iwai Tojaku I as Otatsu
Nagoya, between Miya Station and Kuwana Station
Ichimura Uzaemon XII as Sanza

Tokaido (Tokaido Portraits)
Ichikawa Kodanji IV as Inada Kozo
Shikasagi - Egret

Gyoi Nikanai Oirio Tori Zukushi - A Collection of Popular Birds in Accordance with Your Wishes
From left, (Uchimura Uzaemon XIII) as Sakichi and (Seki Sanjuro III) as Genzaemon
From left, Ichikawa Kuzo III as Habasho Jinsaburo, Kataoka Nizaemon VIII as Tachinami Tsunagoro, Ichikawa Kodanji IV as Oshima Sanegoro, Kawarazaki Gonjuro as Kogi no Koji, Bando Hikosaburo V as Kuretake Shinsuke

January Selection, January 2021:
Gado VIII (Kataoka Gado II = Nizaemon VIII) as Otoshi Yuranosuke
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Kameyama Station
Matsumoto Koshiro VI as Fujikawa Mizuemon

Tokaido (Tokaido Portraits)
Mishima Station
Segawa Kikunojo V as Osen

Tokaido (Tokaido Portraits)
Ono, between Tsuchiyama Station and Minakuchi Station
Arashi Kichisaburo III as Sadakuro

Tokaido (Tokaido Portraits)
Oiso Station
Ichikawa Uzaemon XII as Juro Sukenari

Tokaido (Tokaido Portraits)
Ishibe Station
Iwai Kumesaburo III as Ohan

Tokaido (Tokaido Portraits)
Moonlight along the banks of the Kamo River at Shijo, one of the famous places in Kyoto
Tokaido
Chokichi climbing a ladder
Takechi Mitsuhide
Bellflower - Amagasaka no Kikyo

Tosei Mitate Sanjurokkasen – Popular Matches for 36 Selected Flowers
Samurai holding a skull

December Selection, December 2020:
Kyoto Station
Nakamura Utaemon IV as the outlaw Ishikawa Goemon

Tokaido (Tokaido Portraits)
Fudesuteyama, between Seki Station and Sakanoshita Station
Nakamura Fukusuke I as Kano Utanosuke

Tokaido (Tokaido Portraits)
Hatake, between Odawara Station and Hakone Station
Tokaido (Tokaido Portraits)
Kameyama Station, version No. 2
Ichikawa Uzaemon XIII as Ishii Hyosuke

Tokaido (Tokaido Portraits)
Yamanaka, between Hakone Station and Mishima Station
Actor as Matano Goro

Tokaido (Tokaido Portraits)
Shisen (Ichikawa Danjuro IX) as the ronin Date Yosaku
Tosei Jihitsu Kagami
Contemporary Portraits of Actors with Their Own Handwriting
Shinsui (Bando Hikosaburo V) as Komatsuya Soshichi
Tosei Jihitsu Kagami
Contemporary Portraits of Actors with Their Own Handwriting
Narumi Station
Woman Making Local Cloth

53 Parallels for the Tokaido

November Selection, November 2020:
Courtesan Reading a Love Letter on a boat at night
Shinsui V (Bando Hikosaburo V) as Onigatake Horaemon
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Kumesabu (Iwai Kumesaburo III) as Akaboshi Juzaburo
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Shikan (Nakamura Shikan IV) as Shimobe Chienai, who is actually Kisanta
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Kawarazaki Gonjuro as Sukeroku
Hakone Station - Iwai Hanshiro VII as Hatsuhana, praying under a waterfall
Tokaido (Tokaido Portraits)
Yamamura, between Shirasuka Station and Futakawa Station
Ichikawa Saruzo I as Yoshitsune

Tokaido (Tokaido Portraits)
Fukuroi Station
Arashi Rikan III as Tadanobu

Tokaido (Tokaido Portraits)
Futakawa Station
Ichikawa Monosuke III as Kofuyu

Tokaido (Tokaido Portraits)
Honjo, between Nissaka Station and Kakegawa Station
Gonpachi reading letter

Tokaido (Tokaido Portraits)
Nakamura Shikan IV as the government official Katsumoto
Sakigake Mitate Togan – 10 Games, Charging Ahead

October Selection, October 2020:
Bando Yasosuke as Hige no Ikyu
(Ichikawa Kuzo II) as Tsukamoto Kitsune (fox), (Bando Shuka) as Chieda Kitsune (fox), (Arashi Kichisaburo II) as Uji Heinosuke, and (Ichikawa Danjuro VIII) as Tatsunami Goro.
Ajisai - Hydrangea
Bando Hikosaburo and Nakamura Tsuruzo

Tosei Rokkasen – Six Contemporary Flowers
#10 - Sumida River - Ichimura Uzaemon XII as the poet Ariwara Narihira
Edo Meisho Zue - Pictures of Famous Places in Edo
(Bando Takesaburo) as Inuzuka Shino Moritaka
Hakkenshi Eimei Kagami - Mirror of the Famous 8 Dog-Heries
Left - Wetnurse Hatsuyo and a woman holding a branch; center - Courtier; right - Shiranuihime (Princess)
Seki Station - Sawamura Sojuro III as Date no Yosaku
Tokaido (Tokaido Portraits)
Sakanoshita Station - Matsumoro Koshiro VI as Jirozo
Tokaido (Tokaido Portraits)
Torigawa, between Kusatsu Station and Otsu Station -
Nakayama Bungoro II as Kana Bohiki

Tokaido (Tokaido Portraits)
Osaka, between Totsuka Station and Fujisawa Station
Onoe Kikujiro II as the Courtesan Osaka

Tokaido (Tokaido Portraits)
Seki Station - Iwai Hanshiro VII as Koman
Tokaido (Tokaido Portraits)
Shikan (Nakamura Shikan IV) as Miho no Tani Kunishun
Tosei Jihitsu Kagami
Contemporary Portraits of Actors with Their Own Handwriting
Shikan (Nakamura Shikan IV) as Kumagai Naozane
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape

September Selection, September 2020:
(Nakamura Fukusuke II) as Iga no Kotaro Asayuki and another actor as the ghost of Iga Takebe no Toshimitsu
Shisen (Ichikawa Danjuro IX) as Tadanobu Rihei
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Beisho (Ichikawa Kodanji IV) as Arakawa Kurando Hirotsuna
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Left: (Arashi Rikan III) as Musume Kuzunoha and (Ichikawa Omezo II) as Shinoda no Shoji, Center: (Arashi Rikan III) as Kuzunoha, the fox, Right: (Ichikawa Danjuro VIII) as Abe no Yasuna and (Sawamura Yoshijiro) as Yasuna's son
Onoe Kikugoro IV and Ichikawa Kodanji IV in front of Mt. Fuji as seen from Ryogoku
Toto Fuji Sanjurokkei – 36 Views of Fuji from the Eastern Capital
Yoshida Station - Actor as Fujiya Iemon
Tokaido (Tokaido Portraits)
Shimada Station - Ichikawa Danjuro VIII as Asojiro
Tokaido (Tokaido Portraits)
Akasaka Station - The actor Sawai Matagoro
Tokaido (Tokaido Portraits)
Moto Yoshiwara, between Hara Station and Yoshiwara Station - Bando Misugoro III as a vendor of white sake
Tokaido (Tokaido Portraits)
Goyu Station (2nd Version) - Ichikawa Danzo VI as Yamamoto Kansuke's mother
Tokaido (Tokaido Portraits)

August Selection, August 2020:
Bando Hikosaburo V as Otowa no Takizo
Shikan (Nakamura Shikan IV as Yamagata Osakabenosuke, who is actually Inada Kozo
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Kakitsu (Ichimura Kakitsu) as Benten Kozo Kikunosuke
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Plum Blossoms - Beauty standing by New Year's decorations
Go Sekku no Hana Zukushi - Flowers for the Five Festivals
Left: (Arashi Kichisaburo III) as Tsukushi no Gonroku, Center: (Onoe Baiko IV) as Gejo Omatsu, who is actually Yodomachi Hime, Right: (Ichikawa Danjuro VIII) as Yodoya Hatsugoro
(Ichikawa Danjuro VIII) as Tokijiro
Mitate Sanjurokkasen no uchi – A Comparison for the 36 Immortal Poets
Numazu Station - Arashi Ensaburo II as the porter Heisaku
Tokaido (Tokaido Portraits)
Ishiyakushi Station, No. 2 - Ichikawa Danjuro VIII as the carpenter Yojiro
Tokaido (Tokaido Portraits)
Yoshiwara Station - Iwai Kumesaburo III as Konami
Tokaido (Tokaido Portraits)
Kisegawa,between Mishima Station and Numazu Station
Segawa Kikunojo V as Courtesan Kisegawa

Tokaido (Tokaido Portraits)
Mishima Station - Arashi Kichisaburo III as Kanaya Kingoro
Tokaido (Tokaido Portraits)

July Selection, July 2020:
Lotus Blossom (nori no hana)
From left, (Bando Shuka) as Urasato, (Ichikawa Danjuro VIII) as Tokijiro

Hana Soroi no uchi – Flower Collection
From left, (Seki Sanjuro III) as Akama Genzaemon, Onoe Baiko IV as Akama's mistress Otomi, (Ichikawa Danjuro VIII) as Izuya Yosaburo
(Ichikawa Danuro VIII) as the outlaw/magician Jiraiya and (Ichikawa Kuzo II) as Tomikitaro
Three courtesans, Tsukasa, Okuraei and Kumotori, viewing cherry blossoms.
Tossho (Sawamura Tossho II) as Wankyu
Shiki no uchi Aki - Autumn from the 4 Seasons
Kakitsu (Ichimura Kakitsu) as Torazo (actually Ushiwakamaru or Yoshitsune)
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Otani Tomoemon IV as Uguisuzaka
Yokkaichi Station

Tokaido (Tokaido Portraits)
Iwai Hanshiro VII as Heijaku's Daughter Oyone
Hara Station, version #2

Tokaido Go Ju San Tsugi No Uchi (Tokaido Portraits)
Ichikawa Danjuro VIII as Tomi Kashinosuke
Imagiri, between Maisaka Station and Arai Station

Tokaido (Tokaido Portraits)

June Selection, June 2020:
#9 – Matsuchiyama
(Iwai Kumesaburo III) as Miuraya Agemaki

Edo Meisho Zue - Pictures of Famous Places in Edo
Left: Actor as Sangobei
Center: (Ichikawa Danjuro VIII) as Katsuma Gengoro
Right: (Onoe Baiko IV) as Sakuraya Koman
Portraits of Ichikawa Ichizo and Ichikawa Shinsha
View of Fuji seen from Meguro

Toto Fuji Sanjurokkei – 36 Views of Fuji from the Eastern Capital
53 Stations: Yoshiwara
Left: (Nakamura Fukusuke) as Nagoya Sanza
Right: (Ichikawa Ichizo III) as Fuwa Banzaemon
Kumesabu (Iwai Kumesaburo III) as Hakata Kojoro
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
Kakitsu (Ichimura Kakitsu) as Izutsuya Shinsuke
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
Iwai Kumesaburo III as Edo Murasaki no Somegoro
Procession at Kakegawa
Tokaido

February Selection, February 2020:
(Ichikawa Danjuro VIII) as the wrestler Nuregami Chogoro
Soga Hakkei Jihitsu no Kagami – Eight Scenes of the Soga Story in the Actors' Calligraphy
Portraits of actors as Soga Juro and Goro, Asahina, Yawata Saburo, Oiso, Tora Gozen, Omi Kotota and Kudo Suketsune
Shikan (Nakamura Shikan IV) as Takeda Katsuyori
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
Higashi Genji Asagao Yuran
The Eastern Genji visiting Asagao

January Selection, January 2020:
Left: (Arashi Rikan III) as Takasago Yuminosuke
Center: (Iwai Kumesaburo III) as Tagoto-hime, actually Teruta
Right: (Ichikawa Danjuro VIII) as Jiraiya, the magician
Left to right:
1. (Nakamura Fukusuke) as Bunya no Yasuhide and (Nakamura Kantaro) as Kanta no Tsubone
2. (Ichikawa Danjuro VIII) as Otomo no Kuronushi and (Onoe Baiko IV) as Ono no Komachi
3. (Onoe Baiko IV) as Ono no Komachi and (Nakamura Fukusuke) as Sojo Henjo
4. (Nakamura Fukusuke) as Kisen Hoshi and (Nakamura Tomijuro II) as Gien no Okaji
5. (Onoe Baiko IV) as Ono no Komachi and another actor as Ariwara no Narihira

Rokkasen no uchi – The Six Immortal Poets
Left: (Ichikawa Danjuro VIII) as Soma Yasaku and another actor as Sarusuberi no Iwamatsu
Right: (Nakamura Tomijuro II) as the wife Oryu, who is actually Yanagi no Sei (the spirit of a willow tree)
#4 – Actor as an otokodate
Umegoyomi Mitate Hachi Shojin – 8 Outstanding People Matched with the Plum Calendar
Shikan (Nakamura Shikan IV) as Yokozo, who is actually Kansuke
Tosei Jihitsu Kagami – Portraits of Contemporary Actors with Their Calligraphy
Shinsui V (Bando Hikosaburo V) as Yamauba
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
Firemen's Group 10
Top: Bando Shuka as a temple acolyte (Chigo)
Bottom left: Doll by Yoshitora; Right: Asakusa Shrine by Sadahide

Edo no Hana Meisho-e – Flowers of Edo, Views of Famous Places
Sawamura Tossho II as Kanagashira no Gempei
Ichikawa Ebizo V as Kinezumi Shirokichi
Kinsei Suikoden - A Contemporary Suikoden

December Selection, December 2019:
Actor as Kudo Suketsune
Chapter 14 – Miozukushi (The Flood Gauge)
Wakamurasaki Genji Eawase – Young Murasaki's Contest of Genji Pictures
Memorial portraits of Bando Shuka, who died 3/1855, as Yokogushi Otomi and Ichikawa Danjuro VIII, who died 8/1854, as Mukokizu Yosa
Left: (Ichikawa Kodanji IV) as Oba Omine (inset) and (Otani Tokuji II) as Aburaya Oshika
Center: (Kataoka Gado II) as Fukuoka Mitsugi
Right: (Iwai Kumesaburo III) as Aburaya Okon (inset) and (Nakayama Ichizo) as Nakai Manno and Nakamura Aizo
(Kawarazaki Gonjuro) as Ariwara Narihira Ason and (Iwai Hanshiro III) as Ono no Komachi
Shikan (Nakamura Shikan IV) as Nango Rikimaru
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy

November Selection, November 2019:
Woman walking in the snow
Ukiyo Setsugekka no Uchi - Snow, Moon and Flower in the Floating World
#82 – Poet Kotaikogu no Tayu
Woman holding a decorated maple branch

Hyakunin Isshu no Uchi - The Hundred Poets
Chapter 17 – Eawase (The Picture Game)
Sono Sugata Yukari no Utsushie - Genji Magic Lantern Pictures
Genji and women viewing cherry blossoms at night
Kigan Niwa no Yozakura – Returning geese over the cherry blossoms in the garden at night
Tanosuke (Sawamura Tanosuke III) as the Buddhist pilgrim Shozan
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
(Seki Sanjuro III) as Nippon Daemon
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
(Ichikawa Danzo VI) as Amakawaya Gihei
Rien Otokodate Tsutae – Chivalrous Commoners of the Theatrical World

October Selection, October 2019:
Memorial portraits of Ichimura Takenojo V who died at age 39 on the 21st day of the 8th month of 1851, and Nakamura Utaemon IV who died at age 55 on the 17th day of the second month of 1852
Standing beauty
Edo Meisho Hyaku Nin Bijo – 100 Beauties Paired with Famous Places in Edo
Left: (Ichikawa Kodanji IV) as Sukeroku of the Black Hand Group
Right: (Seki Sanjuro III) as Hori Shinzaemon
Shisen (Ichikawa Danjuro IX) as Atsumori
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
(Sawamura Tanosuke III) as Kiichi's daughter Minatsuruhime
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
(Ichikawa Ichizo III) as Shirai Gonpachi
Nokiba no fuji – Wisteria on the eaves

Tosei Mitate Sanjurokkasen – Popular Matches for 36 Selected Flowers

Home | About Us | Reference Books | Search by artist:

Arts and Designs of Japan
Peter and Lois Gilder
P.O. Box 22075, San Francisco, CA 94122
Phone: (415) 759-6233
gilder@artsanddesignsjapan.com
http://www.artsanddesignsjapan.com/
 

Member,
Ukiyoe Dealers
Association
of Japan

Ukiyoe Dealers Association of Japan