Arts and Designs of Japan
Search for Kunisada (Toyokuni III)

159 prints found:

Thumbnails | Text-only

September Selection, September 2020:
(Nakamura Fukusuke II) as Iga no Kotaro Asayuki and another actor as the ghost of Iga Takebe no Toshimitsu
Shisen (Ichikawa Danjuro IX) as Tadanobu Rihei
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Beisho (Ichikawa Kodanji IV) as Arakawa Kurando Hirotsuna
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Left: (Arashi Rikan III) as Musume Kuzunoha and (Ichikawa Omezo II) as Shinoda no Shoji, Center: (Arashi Rikan III) as Kuzunoha, the fox, Right: (Ichikawa Danjuro VIII) as Abe no Yasuna and (Sawamura Yoshijiro) as Yasuna's son
Onoe Kikugoro IV and Ichikawa Kodanji IV in front of Mt. Fuji as seen from Ryogoku
Toto Fuji Sanjurokkei – 36 Views of Fuji from the Eastern Capital
Yoshida Station - Actor as Fujiya Iemon
Tokaido (Tokaido Portraits)
Shimada Station - Ichikawa Danjuro VIII as Asojiro
Tokaido (Tokaido Portraits)
Akasaka Station - The actor Sawai Matagoro
Tokaido (Tokaido Portraits)
Moto Yoshiwara, between Hara Station and Yoshiwara Station - Bando Misugoro III as a vendor of white sake
Tokaido (Tokaido Portraits)
Goyu Station (2nd Version) - Ichikawa Danzo VI as Yamamoto Kansuke's mother
Tokaido (Tokaido Portraits)

August Selection, August 2020:
Bando Hikosaburo V as Otowa no Takizo
Shikan (Nakamura Shikan IV as Yamagata Osakabenosuke, who is actually Inada Kozo
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Kakitsu (Ichimura Kakitsu) as Benten Kozo Kikunosuke
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Plum Blossoms - Beauty standing by New Year's decorations
Go Sekku no Hana Zukushi - Flowers for the Five Festivals
Left: (Arashi Kichisaburo III) as Tsukushi no Gonroku, Center: (Onoe Baiko IV) as Gejo Omatsu, who is actually Yodomachi Hime, Right: (Ichikawa Danjuro VIII) as Yodoya Hatsugoro
(Ichikawa Danjuro VIII) as Tokijiro
Mitate Sanjurokkasen no uchi – A Comparison for the 36 Immortal Poets
Numazu Station - Arashi Ensaburo II as the porter Heisaku
Tokaido (Tokaido Portraits)
Ishiyakushi Station, No. 2 - Ichikawa Danjuro VIII as the carpenter Yojiro
Tokaido (Tokaido Portraits)
Yoshiwara Station - Iwai Kumesaburo III as Konami
Tokaido (Tokaido Portraits)
Kisegawa,between Mishima Station and Numazu Station
Segawa Kikunojo V as Courtesan Kisegawa

Tokaido (Tokaido Portraits)
Mishima Station - Arashi Kichisaburo III as Kanaya Kingoro
Tokaido (Tokaido Portraits)

July Selection, July 2020:
Lotus Blossom (nori no hana)
From left, (Bando Shuka) as Urasato, (Ichikawa Danjuro VIII) as Tokijiro

Hana Soroi no uchi – Flower Collection
From left, (Seki Sanjuro III) as Akama Genzaemon, Onoe Baiko IV as Akama's mistress Otomi, (Ichikawa Danjuro VIII) as Izuya Yosaburo
(Ichikawa Danuro VIII) as the outlaw/magician Jiraiya and (Ichikawa Kuzo II) as Tomikitaro
Three courtesans, Tsukasa, Okuraei and Kumotori, viewing cherry blossoms.
Tossho (Sawamura Tossho II) as Wankyu
Shiki no uchi Aki - Autumn from the 4 Seasons
Kakitsu (Ichimura Kakitsu) as Torazo (actually Ushiwakamaru or Yoshitsune)
Tosei Haiyu Tanzaku - Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy in a Tanzaku Shape
Otani Tomoemon IV as Uguisuzaka
Yokkaichi Station

Tokaido (Tokaido Portraits)
Iwai Hanshiro VII as Heijaku's Daughter Oyone
Hara Station, version #2

Tokaido Go Ju San Tsugi No Uchi (Tokaido Portraits)
Ichikawa Danjuro VIII as Tomi Kashinosuke
Imagiri, between Maisaka Station and Arai Station

Tokaido (Tokaido Portraits)

June Selection, June 2020:
#9 – Matsuchiyama
(Iwai Kumesaburo III) as Miuraya Agemaki

Edo Meisho Zue - Pictures of Famous Places in Edo
Left: Actor as Sangobei
Center: (Ichikawa Danjuro VIII) as Katsuma Gengoro
Right: (Onoe Baiko IV) as Sakuraya Koman
Portraits of Ichikawa Ichizo and Ichikawa Shinsha
View of Fuji seen from Meguro

Toto Fuji Sanjurokkei – 36 Views of Fuji from the Eastern Capital
53 Stations: Yoshiwara
Left: (Nakamura Fukusuke) as Nagoya Sanza
Right: (Ichikawa Ichizo III) as Fuwa Banzaemon
Kumesabu (Iwai Kumesaburo III) as Hakata Kojoro
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
Kakitsu (Ichimura Kakitsu) as Izutsuya Shinsuke
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
Iwai Kumesaburo III as Edo Murasaki no Somegoro
Procession at Kakegawa
Tokaido

February Selection, February 2020:
(Ichikawa Danjuro VIII) as the wrestler Nuregami Chogoro
Soga Hakkei Jihitsu no Kagami – Eight Scenes of the Soga Story in the Actors' Calligraphy
Portraits of actors as Soga Juro and Goro, Asahina, Yawata Saburo, Oiso, Tora Gozen, Omi Kotota and Kudo Suketsune
Shikan (Nakamura Shikan IV) as Takeda Katsuyori
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
Higashi Genji Asagao Yuran
The Eastern Genji visiting Asagao

January Selection, January 2020:
Left: (Arashi Rikan III) as Takasago Yuminosuke
Center: (Iwai Kumesaburo III) as Tagoto-hime, actually Teruta
Right: (Ichikawa Danjuro VIII) as Jiraiya, the magician
Left to right:
1. (Nakamura Fukusuke) as Bunya no Yasuhide and (Nakamura Kantaro) as Kanta no Tsubone
2. (Ichikawa Danjuro VIII) as Otomo no Kuronushi and (Onoe Baiko IV) as Ono no Komachi
3. (Onoe Baiko IV) as Ono no Komachi and (Nakamura Fukusuke) as Sojo Henjo
4. (Nakamura Fukusuke) as Kisen Hoshi and (Nakamura Tomijuro II) as Gien no Okaji
5. (Onoe Baiko IV) as Ono no Komachi and another actor as Ariwara no Narihira

Rokkasen no uchi – The Six Immortal Poets
Left: (Ichikawa Danjuro VIII) as Soma Yasaku and another actor as Sarusuberi no Iwamatsu
Right: (Nakamura Tomijuro II) as the wife Oryu, who is actually Yanagi no Sei (the spirit of a willow tree)
#4 – Actor as an otokodate
Umegoyomi Mitate Hachi Shojin – 8 Outstanding People Matched with the Plum Calendar
Shikan (Nakamura Shikan IV) as Yokozo, who is actually Kansuke
Tosei Jihitsu Kagami – Portraits of Contemporary Actors with Their Calligraphy
Shinsui V (Bando Hikosaburo V) as Yamauba
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
Firemen's Group 10
Top: Bando Shuka as a temple acolyte (Chigo)
Bottom left: Doll by Yoshitora; Right: Asakusa Shrine by Sadahide

Edo no Hana Meisho-e – Flowers of Edo, Views of Famous Places
Sawamura Tossho II as Kanagashira no Gempei
Ichikawa Ebizo V as Kinezumi Shirokichi
Kinsei Suikoden - A Contemporary Suikoden

December Selection, December 2019:
Actor as Kudo Suketsune
Chapter 14 – Miozukushi (The Flood Gauge)
Wakamurasaki Genji Eawase – Young Murasaki's Contest of Genji Pictures
Memorial portraits of Bando Shuka, who died 3/1855, as Yokogushi Otomi and Ichikawa Danjuro VIII, who died 8/1854, as Mukokizu Yosa
Left: (Ichikawa Kodanji IV) as Oba Omine (inset) and (Otani Tokuji II) as Aburaya Oshika
Center: (Kataoka Gado II) as Fukuoka Mitsugi
Right: (Iwai Kumesaburo III) as Aburaya Okon (inset) and (Nakayama Ichizo) as Nakai Manno and Nakamura Aizo
(Kawarazaki Gonjuro) as Ariwara Narihira Ason and (Iwai Hanshiro III) as Ono no Komachi
Left: (Sawamura Tossho II) as Okaru
Right: (Kataoka Nizaemon VIII) as Yuranosuke
Shisen (Kawarazaki Gonjuro) as the farmer Jihizo, who is actually Naoe Yamanari
Tosei Jihitsu Kagami – Portraits of Contemporary Actors with Their Calligraphy
Shikan (Nakamura Shikan IV) as Nango Rikimaru
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy

November Selection, November 2019:
Woman walking in the snow
Ukiyo Setsugekka no Uchi - Snow, Moon and Flower in the Floating World
#82 – Poet Kotaikogu no Tayu
Woman holding a decorated maple branch

Hyakunin Isshu no Uchi - The Hundred Poets
Chapter 17 – Eawase (The Picture Game)
Sono Sugata Yukari no Utsushie - Genji Magic Lantern Pictures
Genji and women viewing cherry blossoms at night
Kigan Niwa no Yozakura – Returning geese over the cherry blossoms in the garden at night
Tanosuke (Sawamura Tanosuke III) as the Buddhist pilgrim Shozan
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
(Seki Sanjuro III) as Nippon Daemon
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
(Ichikawa Danzo VI) as Amakawaya Gihei
Rien Otokodate Tsutae – Chivalrous Commoners of the Theatrical World
Fireman's Brigade "E", Group 5
Top: Ryudo (Lantern and constellation); Bottom left: Tatsukawa by Hiroshige II; Bottom right: Kawarazaki Gonjuro as Musashi Goro Sadayo

Edo no Hana Meisho-e – Flowers of Edo, Views of Famous Places

October Selection, October 2019:
Memorial portraits of Ichimura Takenojo V who died at age 39 on the 21st day of the 8th month of 1851, and Nakamura Utaemon IV who died at age 55 on the 17th day of the second month of 1852
Left: (Arashi Kichisaburo III) as Sashima Sota
Center: (Bando Shuka) as Ohatsu
Right: (Seki Sanjuro III) as Matsui Gengo
Standing beauty
Edo Meisho Hyaku Nin Bijo – 100 Beauties Paired with Famous Places in Edo
Left: (Ichikawa Kodanji IV) as Sukeroku of the Black Hand Group
Right: (Seki Sanjuro III) as Hori Shinzaemon
Ichikawa Kuzo III as Koshiba Hikozo
Imayo Oshie Kagami – Contemporary Mirror Portraits
Left: (Ichikawa Ichizo III) as Iwami Shigetaro
Right: (Nakamura Shikan IV) as Hantai Zaemon
Ichikawa Danjuro VIII as Kumisada Juji
Kinsei Suikoden - A Contemporary Suikoden
Shisen (Ichikawa Danjuro IX) as Atsumori
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
(Sawamura Tanosuke III) as Kiichi's daughter Minatsuruhime
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
(Ichikawa Ichizo III) as Shirai Gonpachi
Nokiba no fuji – Wisteria on the eaves

Tosei Mitate Sanjurokkasen – Popular Matches for 36 Selected Flowers

September Selection, September 2019:
#57 – The poet Murasaki Shikibu
Woman playing a drum

100 Poets
Left: (Nakamura Utaemon IV) as Hosaku
Center: (Bando Shuka) as Shirayu
Right: (Seki Sanjuro III) as Dainichibo and (Ichimura Uzaemon XII) as Asamaru
Yuri (lily)
Two actors holding an insect cage

Tosei Rokkasen – Six Contemporary Flowers
Left: (Bando Matataro VI) as Koyagashira Kiroku and (Bando Kamezo) as Settanaoshi Chogo
Center: (Seki Sanjuro) as Kajii Shuzen and (Bando Hikosaburo V) as Akogi Gennojo
Right: (Onoe Kikugoro V) as Okoyo
#28 – Nariaiji in Tango Province
Saien Zenji finding a dead deer in the snow to feed Shinno Shonin, the founder of the temple

Kannon Reigenki Saikoku Junrei – Tales of the Miracles of Kannon, Pilgrimage to the Western Provinces
(Nakamura Shikan IV) as Heitaro Yoshikado and another actor as Somaroku
Left: Bando Hikosaburo V as the wrestler Onigatake
Right: Kataoka Nizaemon VIII as the wrestler Akitsushima

August Selection, August 2019:
Ichimei Hakkenden: Setsubai Hodan Inu no Soshi, Vol. 5
Woman holding a dog and another woman with a sword
(Ichikawa Ebizo V) as Musashibo Benkei
Left: Actors as Banzuin Chobei and Teranishi Kanshin
Center: (Kawarazaki Gonjuro) as Shirai Gompachi
Right: Actor as Shirae ___zaemon
Chapter 4 – Yugao
Woman reading a love letter leaning on a go board

Genji Goshuyojo – The Further Passions of Genji
(Kawarazaki Gonjuro) as Izuya Yosa
Shinsui (Bando Hikosaburo V)
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
Shisen (Ichikawa Danjuro IX) as Jihizo, who is actually Naoe Yamashiro
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
Kazan (Seki Sanjuro III) as Nippon Daemon
(Tosei Haiyu Tanzaku) – Tanzaku Portraits of Contemporary Actors with their Calligraphy
Ichikawa Monnosuke III as Takao IV
Na Ni Takao Mitate Sugata-e – Imaginary Portraits of Actors in the Role of Takao
Iwai Tojaku as Onna (the female) Kansuke
Kinsei Suikoden - A Contemporary Suikoden
Firemen's Ri Brigade, 10th group
Asajigahara: Onoe Kikujiro II as the poor girl of the Lonely House

Edo no Hana Meisho-e – Flowers of Edo, Views of Famous Places
Left: (Ichikawa Kodanji IV) as the farmer Yoichibei
Right: (Kawarazaki Gonjuro) as Ono Sadakuro
(Kawarazaki Gonjuro) as Fuwa Banzaemon
Rien Otokodate Tsutae – Chivalrous Commoners of the Theatrical World

July Selection, July 2019:
(Ichikawa Kodanji IV) as the monkey trainer Yojiro
Teisen no Saru Suberi – Garden myrtle

Tosei Mitate Sanjurokkasen – Popular Matches for 36 Selected Flowers

June Selection, June 2019:
(Kawarazaki Gonjuro) as Kirare Yosa and (Iwai Kumesaburo III) as Yokogushi Otomi
(Onoe Kikujiro II) as Jutaro's wife Orie
Tsujigimi no Yugao – The streetwalker and the bottle gourd

Tosei Mitate Sanjurokkasen – Popular Matches for 36 Selected Flowers
U – Nakamura Kantaro as Yoshida Sawaemon Kanesada
Seichu Gishiden - Stories of the True Loyalty of the Faithful Samurai

May Selection, May 2019:
Mutsuki (First month) – Genji with women and boys playing instruments
Tokiyo Genji Junikagetsu no uchi – Contemporary Genji in the Twelve Months
(Ichikawa Ichizo III) as Teranishi Kanshin
Rien Otokodate Tsutae – Chivalrous Commoners of the Theatrical World

April Selection, April 2019:
Ichimei Hakkenden Inu no Soshi, Vol. 14
Man pulling off a woman's obi while holding a child
Memorial portrait of Otani Tomoemon IV, who died in 1861 at the age of 78
(Kawarazaki Gonjuro) as Nikki Naonori
Iwate no tsutsuji – Azalea of Iwate

Tosei Mitate Sanjurokkasen – Popular Matches for 36 Selected Flowers
Actors of the Bando Family
Top to bottom: (Bando) Mitsugoro IV as Mashiba Hisayoshi, (Bando) Shuka as Kishin Omatsu, (Bando) Mitsugoro VI as Wakanahime

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present
Actors of the Arashi Family
Top to bottom: Arashi Jitohachi as Otoko Tappu Fukuro Ichiemon, Arashiu Jitohachi II as Sagizaka Bannai, Arashi Jitohachi III as Tsubute no Meiroku

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present

March Selection, March 2019:
Left: (Nakamura Kamenojo) as Geisha Shiratama of the Miuraya
Center: (Ichikawa Kodanji) as Hanakawado Sukeroku
Right: (Onoe Kikugoro V) as Agemaki of the Miuraya
Sawamura Tanosuke III as Kangiku no Tanokichi
Actors of the Bando Family
Top to bottom: Bando Matataro as Rai Kuniyuki, Bando Muraemon as Shibukawa Toma, and Bando Sanya IV as Choji

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present
Actors of the Onoe Family
Top to bottom: Onoe Kikugoro as Hara Oboshi Yuranosuke, Onoe Ushinosuke as Aburaya Osome, and Onoe Shoroku as Tenjiku Tokubei

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present

February Selection, February 2019:
Ichimei Hakkenden Inu no Soshi, Vol. 18
Woman performing a dance accompanied by a drummer
Moon – Genji and two women on a balcony under a full moon preparing for a musical evening
Kacho Fugetsu no Uchi – Flower, Bird, Wind and Moon
#10 – Sumidagawa – (Ichimura Takenojo V) as the poet Ariwara Narihira
Edo Meisho Zue - Pictures of Famous Places in Edo
#10 – (Ichikawa Kodanji IV) as Ishikawa Goemon
Konjaku Chigo Tebataki – Celebrated Young Men from the Past and Present
Actors of the Onoe Family
Top to bottom: Onoe Raisuke as Hara Goemon, Onoe Kikujiro as Geijo Osugi, Onoe Kikushiro as Inuta Masatake

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present

January Selection, January 2019:
Menoto no Soshi (The Story of the Wetnurse) Vol. 7
Dancer with a No mask and a woman with a lacquered box
Okabe Station – (Arashi Kichisaburo III) as Rokuyata
53 Stations of the Tokaido
(Seki Sanjuro III) as the wrestler Ushigase Kozaemon
Left: (Nakamura Fukusuke) as the wrestler Nuregami Chogoro
Right: (Ichikawa Ichizo III) as the wrestler Hanaregoma Chokichi
Left: (Onoe Kikugoro V) as Goshuden Okuma
Center: (Ishikawa Kodanji) as Kozaru Shichinosuke
Right: (Bando Kamezo) as Sangoro
Chapter 3 – Utsusemi
Genji Gojuyojo – The Further Passions of Genji
Actors of the Bando Family
Left: (Bando) Hikosaburo II as Ono no Tofu
Right: Bando Hikosaburo as Soga Juro

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present
Actors of the Segawa Family
Top to bottom: (Segawa) Kikunojo III as Dojoji, (Segawa) Roko IV as Omiwa, and (Segawa) Kikunojo V as the geisha Koman

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present

December Selection, December 2018:
Left: (Ichimura Uzaemon XIII) as Sakichi
Right: (Seki Sanjuro III) as Genzaemon

November Selection, November 2018:
Monoto no Soshi (The Story of the Wetnurse) Vol. 6
Man, woman and child with a cat in front of a painting of an elephant
Genji and women playing instruments while two children dance
Rinne no yami – The darkness of the transmigration of the soul
Actor as Tomoenojo looking at the ghost of Mutsu

Mitate Yami Zukushi – Actors for a Collection of Darkness
(Iwai Kumesaburo III) as Haikaishi and (Nakamura Fukusuke) as an itinerant priest

October Selection, October 2018:
Women preparing to serve food and sake
Woman attacking a man with a sword
Ichimei Hakkenden Inu no Soshi (Legend of the Eight Dog Warriors), Vol. 9
Woman serving tea to two samurai on a veranda
Ichimei Hakkenden Inu no Soshi (Legend of the Eight Dog Warriors), Vol. 16
Left: (Ichikawa Ichizo) as Shundo Gemba
Right: (Ichikawa Danjuro VIII) as Matsuomaru
Left: Actor as Hayano Kampei
Right: (Iwai Kumesaburo III) as Okaru
Actors of the Arashi Family
Top to bottom: Arashi Rikaku II as Ushiwakamaru, Arashi Rinshi as Otokonosuke, Arashi Tokusaburo II as Mori Ranmaru

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present
Actors of the Segawa Family
Top to bottom: Segawa Kikunojo as Katsuragi Muken, Segawa Kikujiro as Izumo no Okuni, Segawa Kikunojo II as Shujaku Shishi

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present

September Selection, September 2018:
Ichimei Hakkenden Inu no Soshi (Legend of the Eight Dog Warriors) Vol. 8
Hakkenden Inu no Soshi (Legend of the Eight Dog Warriors) Vol. 28
Left to right: (Ichikawa Kodanji IV) as the ghost of Okiku, (Ichikawa Danjuro VIII) as Yokoyama Tetsuzan, actor as Kanegoro and (Bando Shuka) as a female pilgrim, Hideyama
Left: (Kawarazaki Gonjuro) as Obo Kichiza
Center: (Bando Kamezo) as Shichigoro
Right: (Bando Hikosaburo V) as a boatman
#12 – Iwamadera in Omi Province
Basho Otosei

Kannon Reigenki Saikoku Junrei – Tales of the Miracles of Kannon, Pilgrimage to the Western Provinces
Actors of the Nakayama Family
Top to bottom: Nakayama Ichizo as Onigawara no Dohachi, Nakayama Bungoro as Yajirobei, and Nakayama Genjuro II as Musashibo Benkei

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present
Actors of the Asao Family
Top to bottom: Asao Tamejuro as Araki Murashige, Asao Kuzaemon as Yazaki no Kyusaku, and Asao Tamejuro II as the yakko Ippei

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present
Actors of the Bando Family
Top to bottom: (Bando) Mitsugoro as the farmer Chosaku, (Bando) Mitsugoro II as Otokawa Katsumoto, and (Bando) Mitsugoro III as Shirafuji Genta

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present

August Selection, August 2018:
Menoto no Soshi (The Story of the Wetnurse), Vol. 5
Two women in front of Mt. Fuji
Ichimei Hakkenden Inu no Soshi (Legend of the Eight Dog Warriors)
Volume 13
Ichimei Hakkenden Inu no Soshi (Legend of the Eight Dog Warriors)
Volume 19
Woman on a boat holding a lantern
Edo Meisho Hyaku Nin Bijo – 100 Beauties Paired with Famous Places in Edo
Left: (Sawamura Tanosuke III) as Yaoya Oshichi
Right: (Nakamura Shikan IV) as the wrestler Chogoro
Actors of the Onoe Family
Top to bottom: Onoe Kikugoro III as Hayano Kampei, Onoe Kikugoro IV as Okaru, Onoe Kikujiro as Shigenoi

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present
Actors of the Onoe Family
Top to bottom: Onoe Matsusuke III as Sato Yomoshichi, Onoe Kakunosuke as Konami, Onoe Eizaburo as Akoya

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present
Actors of the Arashi Family
Top to bottom: Arashi Kangoro as Hebitsukai Jabiroku, Arashi Kichiroku as 0kujochu Hamaogi, Arashi Gonbei as Komamonoya Kahei

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present

July Selection, July 2018:
#16 – Kiyomizu Temple in Kyoto in Yamashiro Province
Shume Hangan Morihisa

Kannon Reigenki Saikoku Junrei – Tales of the Miracles of Kannon, Pilgrimage to the Western Provinces
Fujisawa Station – Terutehime pulling a cart next to a dog
Top: View of the Tokaido near Fujisawa

Sohitsu Gojusantsugi no uchi – The 53 Stations (of the Tokaido) by Two Brushes
From left to right: Ichikawa Kuzo III as Habasho Jinsaburo; Kataoka Nizaemon VIII as Tachinami Tsunagoro; Ichikawa Kodanji IV as Oshima Sanegoro; Kawarazaki Gonjuro as Kogi no Koji; Bando Hikosaburo V as Kuretake Shinsuke
Actors of the Bando family
Top to bottom: Ogino Isaburo III as Yagoro, Bando Mitsuemon as Sagizaka Bannai, Bando Daikichi as Saibei

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present
Actors of the Arashi family
Top to bottom: Arashi Hinasuke as Fujiwara no Shihei, Arashi Hinasuke II as Ishikawa Goemon, Arashi Hinasuke III as Minamoto Yoshimitsu

Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present
Top to bottom: Bando Sanya as Tsurigane Yazaemon, Bando Sanya II as Banba no Chuta, Bando Sanya III in a Suzume Odori (swallow dance)
Kokon Haiyu Nigao – Anthology of Actor Portraits Past and Present

Home | About Us | Reference Books | Search by artist:

Arts and Designs of Japan
Peter and Lois Gilder
P.O. Box 22075, San Francisco, CA 94122
Phone: (415) 759-6233
gilder@artsanddesignsjapan.com
http://www.artsanddesignsjapan.com/
 

Member,
Ukiyoe Dealers
Association
of Japan

Ukiyoe Dealers Association of Japan